Mobning

Her kan du læse om Østervangsskolens indsatser mod mobning. Vi har lavet en antimobbestrategi, som du også finder her på siden.

Definition på mobning

Der er tale om mobning, hvis en person eller en gruppe systematisk og gentagne gange udsætter en anden person eller gruppe for negative handlinger såvel psykisk som fysisk, f.eks. udelukkelse eller forfølgelse.


Antimobbestrategi

Mobning er et problem, der berører os alle og som vi skal forholde os aktivt til og løse i fællesskab. Derfor har Østervangsskolen lavet en antimobbestrategi, som du kan læse ved at klikke her. 

Trives dit barn ikke, er det vigtigt, at det hurtigt klarlægges, hvori problemet består, så det tilsvarende hurtigt løses. Ved mobning er det vigtigt, at der er tydelig konsekvens af hensyn til både den mobbede, og den der mobber, samt tilskuerne til disse handlinger.

For at forebygge mobning inddrages elever og forældre i arbejdet, f.eks. ved at afholde relevante arrangementer, føre kampagner, anvende alternativt undervisningsmateriale og ved, at emnet tages op i emneuger.

Andre indsatser kan være ”venskabsklasser”, aktiviteter på tværs af klasse-, alders- og afdelingsskel.

Østervangsskolen forventer et betydeligt forældreengagement.

Skolebestyrelsen ønsker at skolens personale så vidt muligt får lejlighed til at deltage i relevante arrangementer, også eksterne, der kan udvikle kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og dermed modvirke mobning. Udbredelsen af kendskabet til skolens strategi forudsætter jævnlig opfølgning og at antimobbestrategien kan ses på skolens hjemmeside.


Handlemuligheder

Skolebestyrelsen opfordrer skolens personale til at udarbejde et sæt af handlemuligheder, som alle elever kender til, og som omgående kan tages i brug, når det konstateres, at en elev udsættes for mobning.

Når en mobbesituation løses, må skole, personale og forældre sørge for, at den mobbede garanteres en effektiv beskyttelse mod chikane. Klasselæreren/den implicerede lærer/pædagog har forpligtigelse til at værne om den mobbedes tryghed og kan om nødvendigt søge støtte og sparring hos skolens ledelse.

En PPR-psykolog og i særlige tilfælde SSP inddrages efter behov i forhold til den enkelte mobbede elev, mobberen og hele grupper, eventuelt en hel klasse/afdeling.

Handlemuligheder anvendes i samarbejde med AKT-teamet, i skole-hjem-samarbejdet og lærere/pædagoger imellem.