Skole-hjem-samarbejde

Nøgleordene i skole-hjem-samarbejdet er gensidig tolerance, tillid, ansvarlighed, respekt og åbenhed.

Formålet med skole-hjem samarbejde er:

 • at fremme samarbejdet mellem skole og hjem (elever, forældre og lærere, pædagoger, skoleledelse)
 • at det enkelte barn forstås bedre fra fælles platform, hvilket løfter barnets faglige og sociale udvikling
 • at forældregruppen inddrages og er aktiv medspiller med ansvarsfølelse for læring og klassens trivsel

Nøgleordene er gensidig tolerance, tillid, ansvarlighed, respekt og åbenhed.

Skriftlig information mellem skole og hjem

Skriftlig information mellem skole og hjem foregår på Forældreintra – med mindre der specifikt foreligger anden aftale.

Forældreintra har også en kontaktbogsfunktion, som skal benyttes ved elevsygdom og -fravær. Det anbefales kraftigt at tjekke ForældreIntra dagligt, da der næsten dagligt vil foreligge ny information.

Det er muligt at tilmelde således, at man modtager en mail, hvis der er information fra skolen.

Det tilstræbes at forældrehenvendelser besvares inden for 24 timer.

Øvrige kontaktformer

Efter skøn og behov samarbejder skole og hjem i øvrigt på følgende måder:

 • Telefonsamtaler og e-mails
 • Besøg i klassen eller i hjemmene
 • Nyhedsbreve og andre skriftlige meddelelser
 • Ad hoc møder og netværksmøder på skolen

Forældremøder

 • Forældremødet er et møde, hvor klassens lærere, pædagoger og forældre mødes. Mødet er som udgangspunkt uden eleverne.
 • Til forældremøder orienteres forældrene både om klassen sociale og faglige liv. På mødet skal der være tid og rum til dialog om klassens liv. Udgangspunkt for dialogen er fælles anliggender.
 • Klasselærer og klasseforældreråd samarbejder om udfærdigelsen af dagsordenen. Forældre har ret til at få punkter på dagsordenen. På skoleårets første møde afholdes nyvalg til klasseforældrerådet, de nyvalgte får udleveret folder for klasseforældreråd.
 • Skolen afholder mindst et årligt forældremøder på alle klassetrin:
  • På 1.-3. årgang deltager dansk- og matematiklærer samt klassepædagog.
  • På 4.-6. årgang deltager klasselæreren og mindst 1 faglærer (bestemmes af årgangsteamet).
  • På 0. og 1. årgangs første forældremøde præsenteres relevante lærere og pædagoger. Forældrene informeres om skole-hjemsamarbejdet herunder ForældreIntra, MinUddannelse, elevplaner og folder for klasseforældreråd kan udleveres.
 • På et årligt møde deltager en kontaktperson fra skolebestyrelsen.
 • Hvis det findes relevant afholder SFO og Juniorklub et særskilt forældremøde.
 • Der tilbydes simultan tolkning, hvis det er nødvendigt. Tolkningen skal foregå til mindst mulig gene for mødet og dets deltagere. Eventuelt via headset. Tolken kan evt. tilsendes skriftligt baggrundsmateriale, hvis det skønnes at være en fordel for tolkningen.

Elevplaner

 • Elevplanerne er fra skoleåret 18/19 et dynamisk værktøj, som fra skoleårets start kan ses på MinUddannelse. Elevplanens omfang vokser hen over skoleåret.
 • En elevplan er en skriftligt plan udarbejdet af elevens lærere og pædagoger over elevens standpunkt fagligt og socialt. Desuden indeholder planen konkrete forslag til, hvordan eleven kan videreudvikle sig.
 • Lærerne og eller pædagogerne afholder elevsamtaler hvis indhold via elevplanen løbende vil være synligt for hjemmet, årgangsteamet og ledelsen.
 • Elevens fraværsdage fremgår dagsaktuelt af elevplanerne.

Skole-hjemsamtaler

 • Skole-hjemsamtale er en samtale mellem den enkelte elevs forældre, lærer og pædagog om det enkelte barns udvikling. Eleven skal som udgangspunkt deltage i dele af eller i hele mødet. Samtalerne tager udgangspunkt i elevplanen.
  • På alle årgange tilbydes mindst 2 årlige samtaler:
  • 1.-3. årgang deltager dansk-, matematiklærer samt klassepædagogen.
  • 4.-6. årgang deltager dansk- og matematiklærer og de øvrige faglærer en gang.

Klassearrangement

 • Er et socialt (kan også være fagligt) arrangement for forældrene og eleverne eller kun for eleverne.
 • Der afholdes et nødvendigt antal klassearrangementer årligt.
 • Børn, forældre eller personale kan tage initiativ til arrangementerne. Klasseforældrerådene opfordres til at stå for arrangementer – også uden læreres og pædagogers deltagelse.