Undervisningens organisering

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikre hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Klassedannelse

Der skal ved klassedannelse tilstræbes, at klasser sammensættes homogene under hensyntagen til køn, fagligt niveau, etnisk oprindelse, samt øvrige kendte forudsætninger herunder også sociale relationer. Skolen bør tilstræbe, at klassedannelsen tilrettelægges på en måde så input fra elever og forældre kan medinddrages.

Det tilstræbes, at der etableres et formaliseret samarbejde med Rismølleskolen med henblik på at bidrage med Østervangsskolens værdier når der klassedannes ved overgangen til 7. klasse.

Der skal etableres et professionelt samarbejde med daginstitutioner, som har en naturlig relation til Østervangsskolen, så bedst mulig overgang fra institution til skole etableres. 

Det tilstræbes at skolens ledelse orientere skolebestyrelse og forældre så tidligt som muligt, hvis elevtal, pædagogiske eller andre forhold nødvendiggør nye klassedannelser

Holddannelse

Det bærende princip for holddannelse er at fremme læring og trivsel

Når der dannes hold i forbindelse med særlige undervisningsforløb bør holdenes størrelse ses i relation til klassens normale størrelse. Det betyder, at holdstørrelsen afpasses i forhold til aktiviteten.

Holddannelse må ske på tværs af alle afdelinger og årgange, ligeledes bør holddannelse være en naturlig del af differentierede undervisningsforløb. Såvel for børn med særlige udfordringer som særligt begavede børn.

Holddannelse må oprettes hvor klasse-/årgangsteams finder det hensigtsmæssigt.

Elevernes undervisningstimetal

Undervisningstimetallet må ikke væsentligt overskride lovgivningens minimumstimetal.

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledag, så undervisningen på 0. – 3. klassetrin ligger i tidsrummet 8.00 – 14.00. I 4. – 10. klasse ligger undervisningen i tidsrummet 8.00 – 15.00.

Skemalægning

Skolen skal ved skemalægning sikre at eleverne en sammenhængende og varieret skoledag, hvor bevægelse er et naturligt element.

Skemaændringer bør undgås. Hvis ændringer er nødvendige, skal skolen sikre at elever og forældre i god tid informeres herom, herunder også eventuelle konsekvenser af ændringen.

Der skal ved skemalægningen tages hensyn til elevernes behov for pauser i løbet af skoledagen. Der skal afsættes tilstrækkelig tid til spisning og personlig pleje.

Skemalægningen bør være tilrettelagt på en sådan måde at forlagt undervisning, bliver en naturlig del af elevernes hverdag.

Vikardækning

Skolen tilstræber at der ved fravær af den faste lærer/pædagog bliver vikardækket på alle klassetrin.

Såfremt det er muligt vikardækkes med eget personale.

Det bør tilstræbes at vikardækning sker med forudsigelighed, så eleverne opnår en fortrolighed med vikaren.

Såfremt der anvendes eksterne vikarer, skal skolen sikre at vikaren har de nødvendige kvalifikationer til at indgå i undervisningsforløb. Skolen skal i den forbindelse evaluere på anvendte vikarer for at vurdere om rollen udfyldes tilfredsstillende.

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering skal være en naturlig del af ethvert undervisningsforløb. Skolens personale skal tilstræbe, at undervisningen tilrettelægges under hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger. Både udfordrede og dygtige elever skal tilgodeses.

Tema- og projektforløb

Der er metodefrihed i forhold til at arbejde i tema og projektforløb. Dog skal forældrene informeres i sådanne forløb.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal være en integreret del af undervisningen.

Lektiehjælp skal tage hensyn til den enkelte elevs faglige niveau.

Elevernes hjemmeaktiviteter

Det forventes at alle elever læser hjemme hver dag i 20 minutter.

Øvrige rutineprægede hjemmeopgaver bør være en naturlig del af det daglige undervisningsforløb og løses i den faglige fordybelse.

Der skal i planlægning af elevernes hjemmeaktiviteter udvises respekt for elevernes undervisningsfrie perioder. Det være sig ferier og sammenhængende fridage.

Information til hjemmet om eventuelle lektier skal meldes ud på samme måde på alle klasser og årgange.

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse i undervisningen skal ikke skemalægges, men være en naturlig del af undervisningsforløb og en varieret skoledag.

Bevægelse kan understøttes af eksempelvis Geocaching, mapu og lignende.

Supplerende undervisning og specialundervisning

Supplerende undervisning skal ske i samarbejde med hjemmet.

Mål og omfang skal være synliggjort.

Undervisningen må som udgangspunkt ikke forlægges til andre skoler

Dansk som andetsprog

Skolen skal overveje hvordan forældremøder tilrettelægges og afvikles under hensyn til anvendelse af tolke. Der kan eventuelt udformes referat på modersmål.