Skolens profil

Østervangsskolen er en skole for 0.-6. klasse. Skolen tilbyder specialundervisning for elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder fra 0.-10. klassetrin.

Østervangsskolen har også familieklasser, som har til formål at forbedre elevernes trivsel og udbyttet af deres skolegang. Du kan læse mere om familieklassen her. (Indsæt dokumentet ”Familieklassen”)

Elevgrundlaget er set ud fra socioøkonomiske faktorer bredt. Skoledistriktet karakteriseres ved at omfatte både villakvarterer, social boligbebyggelse og andelsboliger. Skolen er blandt de skoler i Randers Kommune, der tildeles flest ressourcer ud fra socioøkonomiske faktorer. Ca. 15 % af skolens elever er tosprogede.

Hvad vil vi gerne kendes på?

 • Børnenes trivsel – det er en forudsætning for indlæring.
 • Faglighed – børn skal være fagligt dygtige i vores samfund.
 • Musik i tilknytning til fagene
 • Brug af IT i undervisningen – IWB-tavler i alle klasselokaler
 • Mangfoldighed – vi ser børn med forskellige kompetencer som en styrke.
 • Sunde børn – I skoleboden er der ansat en uddannet kok og en økonoma.
 • Gode pauser for børnene – Legepatruljen er uddannet og i gang. Desuden uddannes 5. årgang i elevmægling.
 • Skole-hjem-samarbejdet. 

Pædagogisk/faglig profil

Det pædagogiske personale er organiseret i tværfaglige årgangsteam. Det enkelte årgangsteam udarbejder en social og faglig årsplan for årgangen. Til hver afdeling er der knyttet en koordinator, som har medlemskab i Pædagogisk Udvalg sammen med ledelsesteamet og koordinatorerne fra SFO’erne. Alle team deltager i mindst én årlig teamudviklingssamtale med den nærmeste leder. Teamene og deres nærmeste leder har altid efter behov mulighed for at indkalde til coachingsessioner med henblik på at få faciliteret nye aftaler i teamet.

Pædagogisk Udvalg er et rådgivende organ for ledelsen og arbejder efter et årshjul. Koordinatorerne forbereder dagsordenspunkterne til møderne i Pædagogisk Råd på deres afdelingsmøder. Den demokratiske proces er på denne måde blevet styrket, og møderne i Pædagogisk Råd er blevet konverteret til temamøder, hvor indholdet relaterer sig til skoleaftalens indsatområder.

Pædagogisk er der fokus på LP-modellen, de mange intelligenser, læringsstile, kooperativ læring og relationspædagogik. Både individuelt og på gruppeplan arbejdes der efter principperne for nærmeste udviklingszone.

Folkeskolens trinmål følges i alle fag, og specielt læsning og matematik har fået megen opmærksomhed. Der gennemføres læseudviklingstests i 0.-6. klasse én gang årligt, og de standardiserede gruppeprøver i matematik og dansk tages af lærerne efter de vejledende forskrifter. Efter danskprøverne afholdes der efterfølgende læsekonferencer på de enkelte årgange, hvor dansklærerne, læsevejlederen og skolelederen deltager.

Forældresamtalernes form og indhold er fleksibelt og tilpasses elevens, forældrenes og lærernes/pædagogteamets behov.

Pauserne skal for alle børn være livgivende fristunder med gode muligheder for bevægelse. Der skal være tid at få afsluttet eventuelle uenigheder, hvor behovet for voksenstøtte kan dækkes. Lærere og pædagoger fra de enkelte afdelingsteam planlægger selv tilsynet. Dette sikrer nærvær både ude og inde. Børnene ved altid, at der er kendte voksne til stede i pausen, som har tid til både hyggesnak og konfliktløsning. I pauserne bærer de voksne gule veste, så de er lette at genkende/finde.

Hvert år uddannes et nyt hold legepatruljer fra 5.-6. årgang, hvis opgave er at sætte lege i gang, deltage i legene og være på forkant med legenes regler. Festsalen bruges af 4.-6. årgang til boldspil i vinterhalvårets pauser efter en plan, som aftales i elevrådet. For yderligere at styrke det sociale samvær mellem eleverne i pauserne er der etableret venskabsklasser.

Østervangsskolen har en skolemadsordning med mulighed for månedlig bestilling og frit salg af sund mad. Prisen er op til 25 kr. for et måltid. Der holdes åbent i alle pauser. Et tiltag som sammen med gode muligheder for bevægelse i pauserne højner læringsmiljøerne, da flere børn kan holde koncentrationsniveauet oppe.

Traditioner

Østervangsskolen har følgende faste traditioner:

 • Fastelavnsfest
 • Temadage, temauger og læsedagen
 • Skolernes motionsdag
 • Venskabsklasser
 • Luciaoptog, juleklippedag og kirkebesøg til jul
 • Trivselsdage
 • Indskolingstur og markedsdagen
 • Skolefest med skuespil og diskotek