Regler

På Østervangsskolen ønsker vi at være sammen på en måde så vi tager hensyn og udviser respekt for hinanden.

Børnene skal være opmærksomme i trafikken og pakke mobiltelefonen væk på vej til og fra skole.

Skolen henstiller til, at elever, så vidt muligt, kommer gående til skole, cykler eller benytter bus.

Når man cykler til skole, skal man benytte cykelhjelm og have lys på cyklen i de mørke perioder. Vi opfordrer også til at man bruger refleksvest.

Hvis forældre kører deres børn til skole vil vi bede om at man benytter vores ”kys og kør”-zone ved indkørslen på Dronningborg Boulevard eller på Kirketerpsvej overfor P-huset. Der kan være tilfælde hvor I skal med børnene ind på skolen og der vil vi bede om, at man benytter p-pladserne foran skolen.

Man skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Cykler og løbehjul opbevares i skolens cykelskure på eget ansvar.

Cykelskure findes på skolen nordside ved indkørslen fra Christiansborgvej. Der er ligeledes cykelskur på skolens sydside på stien parallelt med Dronningborg Boulevard.

Eleven skal møde i skole til tiden hver morgen, dog ikke tidligere end 10 minutter før mødetid, da vi ikke har opsyn med dem før det tidspunkt.

Ved sygdom gives der besked til klasseteamet via AULA eller på vores fraværstelefon (tlf nr. 2963 2953).

Vi ønsker at alle børn møder i skole hver dag. I tilfælde at ønske om fritagelse fra skolegang skal der i forvejen indhentes tilladelse gennem klasseteamet, via AULA.

Ved fritagelse i mere end to dage skal tilladelse indhentes hos skoleledelsen.

Fritagelse for idræt kan gives i enkelte timer, hvis eleven har skader eller på anden måde er forhindret i at deltage. Ved fravær over 3 uger skal lægeerklæring forelægges.

Al færdsel på gangene foregår i et stille og roligt tempo. Al aktivitet på gangene i undervisning og i pauser foregår så man tager hensyn til hinanden. Ved brug af gangene i undervisningstiden, er det den enkelte klasses lærer der har ansvar for at eleverne overholder retningslinjerne.

Klasseværelset er klassens eget område. Her er man fælles om ansvaret for, at lokalet og gangområdet udenfor holdes pænt, og at tøj og sko hænger på knagene og står på de afmærkede områder. Klasserne er også ansvarlige for at inventaret ikke bliver ødelagt.

Alle elever skal være udendørs i alle frikvarterer.

Udeområderne er opdelt så indskolingen er på pavillonen området og mellemtrin og udskoling er i skolegården og på boldbanen. Der laves en plan hvert år for hvem der er hvor.  

På Østervangsskolen bærer alle ansatte med tilsyn på udearealerne gule veste.

Mobiltelefoner og mobil-ure må ikke benyttes i skoletiden.

Medbringer du en mobiltelefon eller mobil-ur, indsamles de af den lærer eller pædagog man har i første lektion. Herefter låses de inde i et skab i klassen. Ønsker man ikke at aflevere mobiltelefon eller ur, skal devicen være slukket og i tasken dagen igennem.

Lærere og pædagoger kan give tilladelse til, at mobiltelefonen i en konkrete situationer benyttes i forbindelse med undervisningen. Dog skal man her være opmærksom på, at det ikke er tilladt at filme, optage eller fotografere andre uden deres accept.

Alle børn skal deltage i idrætsundervisning samt efterfølgende bad. Hvis du har glemt tøj eller håndklæde kan du låne fra skolen. (0. årgang er ikke omfattet af denne regel fra sommerferien til jul det pågældende skoleår).

Elever kan holdes erstatningspligtige over for skader de forvolder.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

  • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
  • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
  • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

  • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
  • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
  • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

  • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Rygning er ikke tilladt noget sted på skolens område.

Det er kun tilladt, at kaste med sne på basketball-området ved boldbanen.

ALLE andre steder er det IKKE tilladt at kaste med sne.

Det er IKKE tilladt at give vaskere på noget tidspunkt.

Det skal indskærpes, at børnene skal vide, at det er "på eget ansvar" at gå ind på området ved basketballbanen, men at man naturligvis skal opføre sig ordentligt og tage de nødvendige hensyn!

Hvis man går ud og leger i sneen - med voksenopsyn - udenfor frikvartererne, så kan man lejlighedsvis aftale andre regler – og andre områder under hensyntagen til øvrige. Men vaskere er fortsat IKKE tilladt.