Regler

Det bærende princip i den måde, vi omgås hinanden på, er hensynet til andre. Det betyder, at eleverne til enhver tid skal vise hensynsfuld optræden i skolen og rette sig efter de voksnes anvisninger.

Lille frikvarter (09.30-09.45)

Alle eleverne må opholde sig indendørs til stille aktivitet i det første frikvarter.

Indskolingen (0.-3. klasse) må opholde sig i morgen-SFO og SFO-køkken til spil, tegning og hygge.

Mellemtrinnet må opholde sig i klasserne, ikke gangene, med runderende tilsyn.

Alle elever må være udendørs i alle frikvarterer. Dog er pavillon-området forbeholdt 0.- 2. klasse, og 8'eren (foran SFO) er forbeholdt legepatruljen

Stort frikvarter (11.30-12.00)

Alle eleverne skal være udendørs i det store frikvarter. Dog er pavillon-området forbeholdt 0.- 2. klasse, og 8'eren (foran SFO) er forbeholdt legepatruljen.

Eftermiddagsfrikvarter (14.00-14.15)

Mellemtrinnet må opholde sig inde og ude (dog ikke pavillon-området).

Klasseværelser

Klasseværelset er klassens eget område. Her er I fælles om ansvaret for, at lokalet og gangområdet udenfor holdes pænt, og at inventaret ikke bliver ødelagt.

Klasseværelset er et stilleområde.

Gange

Gangene er også et stilleområde.

Opholdsområder udendørs

På Østervangsskolen bærer alle ansatte med tilsyn på udearealerne gule veste.

Alle elever må være i den asfalterede skolegård.

Den lille legeplads ved skolegårdens Østfløj er fortrinsvis for specialklasserne og Solstrålen.

Legepladsen syd for fløj tre (SFO'en) må bruges af 0. og 1. klasserne.

Grønnegården mellem fløj to og tre må bruges af 0.-3. klasserne.

Grønnegården ud for lokale 30-36 må bruges af 4.-6. klasserne.

Man må spille basketball og fodbold på den nederste del af den asfalterede skolegård.

4.-6. klasse må spille fodbold på boldbanen i 10 frikvarteret og i middagsfrikvarteret.

Regler for snekast m.m.

Det er kun tilladt, at kaste med sne på basketball-området ved boldbanen.
ALLE andre steder er det IKKE tilladt, at kaste med sne.

Det er IKKE tilladt, at give vaskere på noget tidspunkt.

Det skal indskærpes, at børnene skal vide, at det er "på eget ansvar", at gå ind på området ved basketballbanen, men at man naturligvis skal opføre sig ordentligt og tage de nødvendige hensyn!!!

OBS - Når der er sne så suspenderes ordningen med fordeling af tider på basketballbanen.

Hvis man går ud og leger i sneen - med voksenopsyn - udenfor frikvartererne, så kan man lejlighedsvis aftale andre regler – og andre områder under hensyntagen til øvrige. Men vaskere er fortsat IKKE tilladt.

Andre regler

I skal rette jer efter skolepatruljens anvisninger.

I skal sætte jeres cykler i cykelstativer.

Rygning er ikke tilladt på skolens område.

Det er gård- og gangvagter, som afgør, hvad der er tilladt.

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

 • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest.
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge.
 • Hold afstand og giv tegn. Stop ved vejkryds og stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig – se selv efter.
 • Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne.

På grund af trafikken i lokalområdet tager vi først på cykeltur fra 4. klasse. En af lærerne medbringer en mobiltelefon.

Brug kun eget brugernavn og kode.

Der må ikke ændres i maskinernes indstillinger og programmer.

Elever må ikke installere programmer og spil på computerne eller have programmer på skolens netværk.

Man må ikke sende anonym e-mail eller på anden vis genere andre brugere af internettet.

Brug af Kazaa eller lignende fildelingstjenester er forbudt.

Internetsider med voldeligt eller pornografisk indhold må ikke besøges.

Undgå unødvendig udskrivning.

Udskriv ikke internetsider, da det medfører printerproblemer. Tekst eller billede skal i stedet overføres til et tekstdokument.

Enhver brug af computerne, der kan være skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt.

Der gøres opmærksom på, at man ikke er anonym på internet. Den maskine, man sidder ved, har et unikt nummer hos internetudbyderen, og alle steder man surfer eller e-mailer registreres her.

Mad, drikke og slik må ikke indtages samtidig med brug af skolens it udstyr.

Efter brug stilles computerne på plads med monterede opladningskabler.

Skolens IT-tilsynsførende kan i øvrigt se, hvad brugerne har gemt på skolens netværk.

Man har adgang til netværket, så længe reglerne overholdes.

Information om Google Apps for Education til forældre

Hvad er Google Apps for Education og hvad bruges det til i undervisningen?
Google Apps for Education (GAfE) er en platform, som bruges på dit barns skole til samarbejde i klassen og på skolen. Løsningen kan benyttes til skolearbejde i alle fag og på tværs af årgange og andre arbejdsfællesskaber, og må ikke bruges til privat. Det er læreren/pædagogen i dit barns klasse, som introducerer GAfE i undervisningen.

GAfE ligger i ’skyen’ hvilket betyder, at eleverne arbejder via internettet. Eleverne kan fx udarbejde tekstdokumenter, regneark, præsentationer, formularer og tegninger. Man kan tilknytte funktioner som f.eks. mind-maps og billedredigering og meget mere. Dokumenterne deles i Google drev. Her kan eleverne have deres egne dokumenter, men også dele med grupper eller andre, som eleven målrettet vælger at give adgang. Det giver bl.a. mulighed for, at eleverne via deres login har adgang til egne ting, uanset om de er hjemme eller på skolen, og uanset hvilken enhed, de arbejder på.

Sikkerhed
Når eleverne arbejder med GAfE, har vi som skole en særlig opgave i at undervise eleverne i at begå sig på internettet.

GAfE er en Google sky-applikation, hvilket betyder at både applikation og elevernes data er placeret hos Google og ikke i Randers Kommunes datacenter. Elevernes data tilhører Randers Kommune og ikke Google. Når en elev er logget ind i løsningen på skolen med sit uni-login (brugernavn og adgangskode), så viser Google ingen reklamer og registrerer ikke elevens færden på nettet.

Ifølge formålet med anvendelsen af GAfE må applikationen ikke anvendes til at:

 • sende mails, som indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger
 • opbevare dokumenter, som indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger
 • dele dokumenter eller andre filer, som indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger
 • dele og opbevare dokumenter med følsomme eller fortrolige oplysninger, heller ikke i lukkede grupper

Support
Hvis der skulle opstå problemer med brugen af GAfE i forbindelse med undervisningen, er det klassens lærere, der skal tage kontakt til skolens IT-supporter.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om GAfE og sikkerhed her.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til skolens leder.

Fravær med tilladelse/lovligt fravær

Klasselæreren kan give tilladelse til én dags fravær.

Fri mere end den ene dag kan kun gives af skoleledelsen.

Tilladelsen skal gives forud for fraværet.

Det henstilles, at man holder ferie i skoleferierne og ikke tager eleverne ud af undervisningen.

Sygdom

På første fraværsdag skal forældrene inden kl. 7.45 enten skriftligt eller telefonisk (2963 9253) give besked om årsagen til fraværet.

Hvis en elev er væk i mere end tre dage skal forældrene kontakte klasselæreren eller skolen. Sker det ikke, kontakter klasselæreren forældrene.

Hvis fraværet strækker sig videre og kommer op på syv dage, kontakter klasselæreren forældrene. Samtidig kan klasselæreren kontakte skoleledelsen.

Er eleven langtidssyg, kan det evt. overvejes, om eleven skal have sygeundervisning.

I tilfælde af manglende samarbejde mellem hjemmet og skolen og et fraværsforløb på over tre uger vil skoleledelsen kontakte de sociale myndigheder.

Ulovligt fravær

Første gang det sker, kontaktes hjemmet. Eleven skal have en samtale med klasselæreren eller den pågældende faglærer.

Hvis det ulovlige fravær fortsætter, kontaktes skoleledelsen. Skoleledelsen tager initiativ til et møde med forældre og elev. På mødet laves en handleplan, og der aftales et nyt møde, hvor handleplanen evalueres. Der overvejes, om eleven skal på koordineringskonference.

Bekymrende fravær

Bekymrende fravær kan være et fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har givet lov eller på anden vis er blevet orienteret om fraværets årsag.

Bekymrende fravær er 10 dage pr. kvartal, eller hvis eleven når 30 fraværsdage i løbet af skoleåret.

Der kan naturligvis iværksættes handleplaner på et mindre fravær end ovenstående.

Forældrene skal kontaktes.

Hjemmet, klasselæreren og skoleledelsen skal samarbejde omkring eleven.

Eleven skal på koordineringskonference.

Der skal tages kontakt med relevante samarbejdspartnere, og der skal udarbejdes og iværksættes en handleplan for eleven.

Det kan overvejes, om elevens skoletilbud skal sammensættes på en anden måde. Det kan være relevant at bruge nogle af områdets fritidstilbud. Elevens fritid skal også tænkes ind i handleplanen.

Det bør overvejes, om sociale myndigheder og SSP skal kontaktes.

Hvis det ulovlige fravær har et omfang på:

 • mindst fem sammenhængende fraværsdage
 • syv dage i en periode på 20 skoledage
 • eller 15 dage i en periode på 60 skoledage

skal skolen tage aktivt stilling til, om fraværet er bekymrende, og hvordan skolen vil handle på fraværet.

Fravær i mindre omfang kan også være bekymrende, f.eks. hvis en elev ofte kommer og går i skoletiden, eller hjemmet orienterer om fraværets årsager, men at det alligevel vurderes at handle om bekymrende faktorer. Denne vurdering foretager klasselæreren og sørger for at bringe bekymringen på dagsordenen på et tværfagligt møde.

På de tværfaglige møder drøfter og koordinerer skolens forskellige ressourcepersoner indsatsen for elever, der er bekymringer om. Deltagerne er skolelederen, PPR psykolog, socialrådgiver og andre relevante personer.

Ulovligt fravær er altid bekymrende og skal altid give anledning til en aktiv handling og en kontakt til forældrene.

Al færdsel på gangene foregår i et stille og roligt tempo.

Al aktivitet på gangene i undervisning og i pauser foregår under hensyntagende til hinanden.

Ved brug af gangene i undervisningstiden, er det den enkelte klasses lærer der har ansvar for at eleverne overholder retningslinjerne.

Alle børn skal deltage i idrætsundervisning samt efterfølgende bad. Hvis du har glemt håndklæde kan du låne fra skolen. (0. årgang er ikke omfattet af denne regel fra sommerferien til jul det pågældende skoleår)

Fritagelse for idræt kan gives i enkelte timer, hvis eleven har skader eller på anden måde er forhindret i at deltage. Ved fravær over 3 uger skal lægeerklæring forelægges.

Klasseværelset er klassens eget område. Her er man fælles om ansvaret for, at lokalet og gang området udenfor holdes pænt, og at inventaret ikke bliver ødelagt.

Mobiltelefoner, tablets og computere må ikke benyttes i skoletiden.

Medbringer du en mobiltelefon, tablets og/eller computer, skal den være slukket og i tasken dagen igennem.

En lærer kan give tilladelse til, at mobiltelefonen, tablet og/eller computeren i en konkret situation må benyttes i forbindelse med undervisningen. Dog skal man også her være opmærksom på, at det ikke er tilladt at filme eller fotografere andre uden deres accept.

Eleven skal møde rettidigt til undervisning, dog ikke tidligere end 10 minutter før mødetid, medmindre de befordres til skole med taxa eller skolebus.

Rygning er ikke tilladt noget sted på skolens område. Personalet må ikke ryge i arbejdstiden.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Se også infografik om reglerne for erstatningsansvar og forsikring.

Man skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Skolen henstiller til, at eleverne, så vidt muligt, kommer til skole på gå-ben, cykel eller med bus.

Skolen er udfordret på parkeringspladser, derfor opfordrer vi til, at I benytter vores ”kys og kør”-zone på Kirketerpsvej overfor P-huset.

Cykler og løbehjul opbevares i skolens cykelskure på eget ansvar.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.