Værdigrundlag

Det er Østervangsskolens vision at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel, dannelse og læring.

Alle skolens børn skal udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt.

Et godt sted at være – det bedste sted at lære!

Visionsforståelse

Østervangsskolens vision er vores fyrtårn – det vi stræber efter via vores daglige praksis indenfor rammerne af Folkeskoleloven, Randes Byråds skolepolitiske målsætninger og skolebestyrelsens principper.

Men hvad betyder det? Hvordan forstår vi ordene i vores vision?

Alle skolens børn skal udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt. Herved får børnene de bedste forudsætninger for, både som individer og i fællesskaber, at møde og mestre de udfordringer, som et demokratisk samfund og en globaliseret verden byder på.

Bag vores vision ligger et holistisk menneskesyn. Dette er grunden til, at vores vision indeholder ord, som spænder videre end blot selve undervisningen, som er skolens kerneydelse.

Trivsel er for os en forudsætning for at få det bedste ud af sin skolegang. Derfor søger vi til stadighed at gøre Østervangsskolen til et sted, hvor alle børn har det godt. Alle børn skal være glade for at komme på skolen. Her er anerkendelse, tolerance, respekt og ligeværd nogle af vores nøgleværdier.

Med ordene dannelse og læring forstår vi mere end færdigheder og kundskaber i fagene. Børnene skal få det maksimale ud af undervisningen – udvikle de faglige kompetencer bedst muligt og nå så langt, som de har potentiale til. Derfor tilrettelægges undervisningen/samværet med udgangspunkt i den enkeltes interesser, potentialer, kompetencer og særlige måde at lære på. Variation af undervisnings-, arbejdsformer, valg af indhold og passende udfordringer skal tilgodese alsidig udvikling og læring. Der veksles mellem arbejdet med færdigheder og kundskaber i de enkelte fag og tværfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Der arbejdes målrettet med udviklingen af projektarbejdsformen i hele skoleforløbet.

Vi vil ikke blot hjælpe børnene med at blive til noget, vi vil også hjælpe dem med at blive til nogen. Kun på denne måde sikrer vi, at børnene kan tage ansvar og være medbestemmende, har mulighed for at få sig en ungdomsuddannelse og bliver rustet til vores moderne demokratiske samfund og globaliserede verden med alle de udfordringer, den giver.

Skolen/klassen/gruppen/holdet udgør et forpligtende fællesskab, der er en vigtig forudsætning for læring og dermed børnenes almene og demokratiske dannelse. Både lærere og pædagoger arbejder målrettet med barnets sociale kompetencer og klassens undervisningsmiljø.

Dette fordrer de dygtigste medarbejdere, som løbende videreuddannes, opkvalificeres og ”klædes på” til opgaverne. Noget vi prioriterer højt på Østervangsskolen.

En forudsætning for at opnå en så ambitiøs vision er et godt og tæt samarbejde med forældrene, som derfor inddrages aktivt i skolens liv, ligesom der føres en løbende dialog om skolens opgave på skole-, klasse- og elevniveau. Samarbejde og forventninger mellem alle skolens parter udvikles og praktiseres.