Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

Førskolegruppen holder til på skolen i egne lokaler med god plads og flere små rum. Gruppen har lokalerne for sig selv.

Førskolen har selvstændig morgenåbning og lukker om eftermiddagen fra 16.00 sammen med SFO'en.

Derudover har førskolegruppen egen legeplads, egne pædagoger, som følger dem til og med 3. klasse, og eventuelt også pædagogmedhjælpere/pædagogstuderende afhængig af det endelige børnetal.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Formålene med førskolegruppen

Primære formål:

  • At skabe relationer imellem børn, forældre og personale, primært de ”nære” pædagoger, men naturligvis også i forhold til de kommende børnehaveklasseledere
  • At skabe tryghed ved de fysiske rammer og skolens miljø generelt
  • At skabe grobund for, at børnene føler forpligtigelse overfor fællesskabet og kan indgå heri.
  • At give plads til leg for derigennem at udfordre børnenes fantasi og kreativitet og skabe grundlaget for læringsstile
  • At optimere børnenes skoleparathed i forhold til Østervangsskolens læringsmiljø
  • At personalet lærer børnene at kende i skolemiljøet.

Sekundære formål:

  • At give børnene kendskab til de fysiske rammer for børnehaveklasserne, SFO’en og skolen som helhed
  • At give børnene kendskab til deres kommende skole via kammerater fra de ældre årgange