Klassedannelse og -sammenslag

Her kan du læse om principperne for klassedannelse, -sammenlægning og -deling. Principperne er gældende i almenafdelingen.

Klassedannelse og Klassesammenslag hviler på Folkeskolelovens bestemmelser. Det betyder, at der dannes en klasse for hver påbegyndt 29 elever. Elevtallet i en klasse må ved et skoleårs start ikke overstige 28 elever.

Processen med klassedannelser af nye børnehaveklasser og klassesammenslag af de eksisterende klasser aftales mellem skolens ledelse og årgangenes lærere og pædagoger. Elever og forældre informeres så tidligt som muligt om processen for klassedannelserne og klassesammenslag og inddrages i relevant omfang i forhold til planen for forløbet.

Ved klassedannelse og klassesammenslag bør følgende mål opfyldes:

  • der skabes et godt arbejds- og læringsmiljø i klasserne.
  • eleverne oplever, at have venner i klassen.
  • klasserne sammensættes ud fra en betragtning om, at mangfoldighed er et gode.
  • der dannes homogene og blandede klasser m.h.t. køn, etnicitet, interesser m.v.
  • elevernes ressourcer fordeles jævnt i klasserne.
  • eleverne og/eller deres forældre får mulighed for at afgive enkelte ønsker til, hvem eleverne gerne vil gå i klasse med.

Elevernes og forældrenes ønsker forsøges imødekommet såfremt de harmonerer med målene herover.

Årgangens lærere og pædagoger indstiller de nye klassedannelser/klassesammenslag til skoleledelsen til endelig godkendelse.

Klassedannelsen for 0. årgang

Klassedannelsen til 0. årgang foregår som ovenstående på baggrund af erfaringerne fra førskolegruppen og overleveringerne fra de respektive daginstitutioner.

Det er pædagogerne fra førskolegruppen, der i samarbejde med børnehaveklasselederne, danner de endelige børnehaveklasser. Ledelsen godkender den endelige klassedannelse.

Målet er at danne så funktionsdygtige klasser som muligt, hvor både den personlige, faglige og sociale udvikling får de mest optimale kår for gruppen, og som følge heraf også for det enkelte barn.

Børnehaveklasselederne og skolepædagogerne har i foråret før skolestart haft et tæt samarbejde med daginstitutionerne, PPR og forældre angående de kommende elever.

Elever og forældre får besked om klassedannelserne senest 3 uger før sommerferiens start.

Klassesammenslag

Skolens ledelse vurderer, hvorvidt man med fordel kan bibeholde flere klasser på en årgang end elevtallet giver ressourcer til. I den vurdering indgår udsigten til, at det samlede elevtal på årgangen svarer til den samlede ressource, der anvendes ved at oprette en ekstra klasse.

Ligeledes vil det fra ledelsens side blive vurderet, hvornår det tidsmæssigt vil være mest optimalt, at gennemføre klassesammenslaget.